In Fryske blog!

12 maart 2021

Disclaimer: dit is hiel slecht skreon, maar dat makket neat 🙂

Ha goeie!

Hjoed gean wij in blog yn it Frysk skrieuwen! Hopelijk kinne jim it in bytsje leze.

Hjoed wie it lazy day en de internships bin ofrun, dus it wie tiid om de sollicitatiebrieven te skrieuwen. We koen us foar 2 functies inskrieuwe. Eerst krije we de earste functie, en nei 2 dagen wisselje wij wer fan functie. Dan krije we dus de 2e functie werfoar we solliciteerd ha.

Hjoens wie it plan om hotdogs mei patat te iten, dus in de middei gie iederien helpen mei alles te meitsjen. Omdat it lazy day wie bin der ek in pear minsken yn de mast klommen om fan it utsicht te genietsjen. Krekt os op elke lazy day kriegen wij ek wer use sailmail!! Dit wie de letste sailmail fan de hele reis, dus it wie hiel leuk om die foar de letste kear te gean lezen.

It war ol snel hjoens, dus we gien lekker use hotdogs en patat iten. Der hat iederien lekker van smult. Foar it earst deze reis ha we in hele lekker toetje kriegen: parfait! Dat is in soart fan skepiis. Foardat iederien sliepen gie ha we nog it wike oersicht sjoen. Tidens de sailwatch hat Maarten, sa os altiid, wer in protte oer de sterren ferteld.

Oant moarn!

Jikke en Durk

Extra reis,
dit schooljaar!

We organiseren in 2021/2022 een extra Masterskip reis naar een heel bijzonder gebied. Er zijn nog een paar plekjes vrij!

Ga jij mee dit nieuwe vaargebied verkennen?